టర్కిష్

Telugu diliDüzenle

Düzenle

టర్కిష్ (ṭarkiṣ)

[1] (diller) Türkçe