កប៉ាល់

Kmer diliDüzenle

Düzenle

កប៉ាល់ (kâbal)

[1] (denizcilik, taşıtlar) gemi

SöylenişDüzenle

Yazılı កប៉ាល់
kp″āl´
Sözlü កៈ-ប៉ាល់
k`-p″āl´
VS romanizasyon kaʾpal
(standard) IPA(key) /kaʔ.ˈpal/